ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน
1.) สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1.1
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2562
[ พิมพ์ใบชำระเงิน ]
http://btechentrance62.cmtc.ac.th ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
 - ค่าใบสมัคร 100 บาท
 - ค่าสมัครสอบ 200 บาท
1.2 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 http://btechentrance62.cmtc.ac.th
 
2.) ขึ้นตอนหลังจากชำระเงิน และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
2.1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่
 
2.2
สอบข้อเขียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ เวลา 09.00 น.
2.3
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ เวลา 13.00 น.
2.4
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และเว็บไซต์
http://www.cmtc.ac.th

2.5
การรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม 2562

วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่

เวลา 09.00 น./วท.เชียงใหม่
2.6
มอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม 2562 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ เวลา 09.00./วท.เชียงใหม่
2.7
ปฐมนิเทศ 18 พฤษภาคม 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

    ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เวลา 8.00 น.
2.8
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่
หมายเหตุ
นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพหรือชุดนักศึกษาและจัดเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนดังนี้
 1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา
  จำนวน 1 ฉบับ
  (กระดาษ A4 เท่านั้น)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา
  จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
  จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
  จำนวน 1 รูป

โปรดติดตามกำหนดการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาที่ http://btechentrance62.cmtc.ac.th
 
  สถิติจำนวนผู้สมัครสอบ
ลำดับ
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
40
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งหมดจำนวน
89 คน


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-217708 ต่อ 744 (งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร